Vendimi/ Garda e Republikës do përdorë lëndë kimike neuroparalizuese për kontrollin e turmave

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, që mban firmën e kryeministrit Rama, garda do të pajisjet me armatim të ri.

Disa prej armatimeve janë snajperat, shotgun apo robot për çaktivizimin e eksplozivëve. Për shpërndarjen e protestave, do të përdoren lëndë kimike neuroparalizuese, irrituese, verbuese e tymuese, të cilat nuk sjellin dëme të pakthyeshme të shëndetit.

VENDIMI                      

Miratohet vendimi/ Kur punonjësi i gardës humb jetën në krye të detyrës, familjarët përfitojnë deri në 10 paga dhe pension suplementar

PËR MIRATIMIN E LLOJEVE TË ARMATIMIT, TË LËNDËVE NEUROPARALIZUESE, TË MJETEVE DHE TË PAJISJEVE TË TJERA KUFIZUESE, PËR PËRDORIMIN E FORCËS NGA GARDA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 62, të ligjit nr.33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Miratimin e llojeve të armatimit, të lëndëve neuroparalizuese (lëndë kimike për kontrollin e turmave), të mjeteve dhe të pajisjeve të tjera kufizuese, për përdorimin e forcës nga Garda e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit të lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
  2. Deri në rinovimin e plotë të armatimit, strukturat e Gardës së Republikës së Shqipërisë përdorin armatimin e pajisjet aktuale.
  3. Vendimi nr.830, datë 1.12.2003, i Këshillit të Ministrave, “Për pajisjen e punonjësve të Gardës së Republikës së Shqipërisë me armatim dhe mjete teknike të posaçme”, i ndryshuar, shfuqizohet.
  4. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

/argumentum.al